Thursday, June 13, 2024
HomeThi HSK 5 nghe hiểuThi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu là bài test khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng Trung Quốc của các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội sau khi đã trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Website thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Thầy Vũ

Thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu là bài test khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng Trung Quốc của các bạn học viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội sau khi đã trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Link thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu

Bạn nào chưa làm các bộ đề thi thử HSK 5 online nghe hiểu từ đề 1 đến đề 9 thì hãy làm luôn và ngay trong các link dưới đây nhé.

Thi thử HSK 5 online Đề 1 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 2 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 3 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 4 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 5 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 6 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 7 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 8 Nghe hiểu

Thi thử HSK 5 online Đề 9 Nghe hiểu

Bạn nào muốn tham gia các lớp luyện thi HSK 9 cấp để đạt điểm cao theo lộ trình đào tạo bài bản của Thầy Vũ thì hãy chú ý cập nhập thông báo mới nhất trong link dưới.

Trung tâm luyện thi HSK Quận Thanh Xuân Hà Nội

Tiếp theo phần bên dưới là luyện tập để nâng cao kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp Thầy Vũ thiết kế cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này.

在过去的一年里,电池材料的深海采矿引起了极大的兴趣,但 2023 年将成为一个关键的转折点——无论是对实践本身还是对领导海底开采运动的公司来说都是如此。

深海采矿最早将于今年 7 月在全球范围内获得许可,尽管人们担心世界上最后一个基本上未被开发的栖息地之一可能会因此而面临重大损害。

对于加拿大矿业公司 The Metals Co. 等初创公司而言,能否获得批准可能决定其能否吸引未来投资。

联合国观察员组织国际海底管理局正在根据从 TMC 和其他企业进行的勘探中收集的数据制定深海采矿监管框架,以为其决策提供依据。

然而,这种采矿的前景正受到批评。 最近,法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 在 11 月于埃及举行的联合国 COP 27 气候变化会议期间特别呼吁禁止海底开采。 此前,德国、新西兰和多个太平洋国家也呼吁暂停。

ISA 预计将于 3 月与成员国会面,届时预计将讨论深海勘探及其法规。

Các bạn chú ý thời gian làm bài thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu chỉ có 30 phút thôi nhé.

TMC 于 2022 年 9 月开始进行试点测试,以确定深海采矿是否会对环境造成危害。 它拥有三个勘探许可证,可以从海底收获多金属结核或岩石,以提取可用于电动汽车的电池金属。

对于大多数矿业公司而言,勘探许可证通常是吸引资金的重要一步,但深海采矿合法性的不明确正在造成障碍。

TMC 的主要投资者之一、挪威的 Storebrand AS A 上个月退出了该公司,理由是担心海底环境遭到破坏。

TMC 在 11 月警告说,如果它没有筹集到足够的资金,它可能“被迫推迟我们的勘探和/或开采活动或进一步缩减我们的业务,这可能对我们的业务和财务前景产生重大不利影响。”

TMC 股票也面临从纳斯达克退市的风险,这将限制它们进行场外交易,这对该公司通过贷款或股票销售获取现金的能力构成了额外障碍。

为避免退市,TMC 股票必须在 6 月 5 日之前连续 10 个工作日交易在 1 美元以上。其股价周二收于 72 美分,市值略高于 1.92 亿美元。

TMC 董事长杰拉德·巴伦 (Gerard Barron) 将退市通知称为小事,可以通过整合其股份轻松解决。

根据美国证券交易委员会的备案文件,TMC 自 2021 年上市以来一直没有盈利,截至 2022 年 9 月 30 日持有 6690 万美元现金。 去年前九个月,它花费了 4680 万美元。

Water Tower Research LLC 的高级研究分析师 Dmitry Silversteyn 表示,按照目前的支出速度,如果没有新的现金注入,该公司手头的资本大约相当于一年。

TMC 于 9 月向 SEC 提交了暂缓注册声明,表明其有意筹集更多资金。

巴伦先生说,该公司更愿意从投资者和战略合作伙伴那里筹集资金,而不是稀释股东。

Trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này có hàm chứa rất nhiều từ vựng HSK 9 cấp các bạn nhé.

TMC 在 2021 年通过与一家特殊目的收购公司的合并上市时,仅筹集了其筹资目标的五分之一。

然而,建造 TMC 勘探船的战略合作伙伴 Allseas Group SA 在 11 月同意以 TMC 普通股而非现金支付 1000 万美元。

行业参与者表示,TMC 仍然是游说推动改变或确认深海采矿法规的关键,但不是必须的。

“需要明确的是,TMC 是这种情况下的催化剂,但开放深海进行露天采矿的动力不仅仅来自他们,”环境运动组织深海保护联盟的政策官员艾玛威尔逊说, 说。

截至 11 月中旬,TMC 通过其子公司 Nauru Ocean Resources Inc. 从太平洋克拉里昂-克利珀顿区收集了 4,500 公吨多金属岩石,并将 3,000 公吨含有镍、钴和锰的岩石浮出水面 ,该公司表示。

TMC 不打算自行提炼结核,而是打算出售它们。

政府已批准 23 亿美元用于支持绿色氢的生产、使用和出口,旨在使印度成为新兴产业的全球中心。

周三晚些时候宣布的这笔资金是朝着在本十年末建立至少生产 500 万吨绿色氢的能力迈出的第一步。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp Thầy Vũ thiết kế cho b ài thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu. Các bạn xem bên dưới nhé.

Zài guòqù de yī nián lǐ, diànchí cáiliào de shēnhǎi cǎikuàng yǐnqǐle jí dà de xìngqù, dàn 2023 nián jiāng chéngwéi yīgè guānjiàn de zhuǎnzhédiǎn——wúlùn shì duì shíjiàn běnshēn háishì duì lǐngdǎo hǎidǐ kāicǎi yùndòng de gōngsī lái shuō dōu shì rúcǐ.

Ngoài từ vựng HSK 9 cấp ra được xen kẽ trong bài thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này thì còn có thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK sơ cấp trung cấp và HSK cao cấp nữa.

Shēnhǎi cǎikuàng zuìzǎo jiāng yú jīnnián 7 yuè zài quánqiú fànwéi nèi huòdé xǔkě, jǐnguǎn rénmen dānxīn shìjiè shàng zuìhòu yīgè jīběn shàng wèi bèi kāifā de qīxī dì zhī yī kěnéng huì yīncǐ ér miànlín zhòngdà sǔnhài.

Duìyú jiānádà kuàngyè gōngsī The Metals Co. Děng chūchuàng gōngsī ér yán, néng fǒu huòdé pīzhǔn kěnéng juédìng qí néng fǒu xīyǐn wèilái tóuzī.

Liánhéguó guāncháyuán zǔzhī guójì hǎidǐ guǎnlǐ jú zhèngzài gēnjù cóng TMC hé qítā qǐyè jìnxíng de kāntàn zhōng shōují de shùjù zhìdìng shēnhǎi cǎikuàng jiānguǎn kuàngjià, yǐwéi qí juécè tígōng yījù.

Rán’ér, zhè zhǒng cǎikuàng de qiánjǐng zhèng shòudào pīpíng. Zuìjìn, fàguó zǒngtǒng āi mǎ niǔ āi ěr·mǎkè lóng (Emmanuel Macron) zài 11 yuè yú āijí jǔxíng de liánhéguó COP 27 qìhòu biànhuà kuài yì qíjiān tèbié hūyùjìnzhǐ hǎidǐ kāicǎi. Cǐqián, déguó, xīnxīlán hé duō gè tàipíngyáng guójiā yě hūyù zàntíng.

ISA yùjì jiāng yú 3 yuè yǔ chéngyuán guóhuì miàn, jièshí yù jì jiāng tǎolùn shēnhǎi kāntàn jí qí fǎguī.

TMC yú 2022 nián 9 yuè kāishǐ jìnxíng shìdiǎn cèshì, yǐ quèdìng shēnhǎi cǎikuàng shìfǒu huì duì huánjìng zàochéngwéihài. Tā yǒngyǒu sān gè kāntàn xǔkě zhèng, kěyǐ cóng hǎidǐ shōuhuò duō jīnshǔ jiéhé huò yánshí, yǐ tíqǔ kěyòng yú diàndòng qìchē de diànchí jīnshǔ.

Duìyú dà duōshù kuàngyè gōngsī ér yán, kāntàn xǔkě zhèng tōngcháng shì xīyǐn zījīn de zhòngyào yībù, dàn shēnhǎi cǎikuàng héfǎ xìng de bù míngquè zhèngzài zàochéng zhàng’ài.

Các bạn cần trang bị đầy đủ vốn từ vựng tiếng Trung HSK 5 và ngữ pháp HSK 5 để có thể hoàn thành tốt nhất bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu nhé.

TMC de zhǔyào tóuzī zhě zhī yī, nuówēi de Storebrand AS A shàng gè yuè tuìchūle gāi gōngsī, lǐyóu shì dānxīn hǎidǐ huánjìng zāo dào pòhuài.

TMC zài 11 yuè jǐnggào shuō, rúguǒ tā méiyǒu chóují dào zúgòu de zījīn, tā kěnéng “bèi pò tuīchí wǒmen de kāntàn hé/huò kāicǎi huódòng huò jìnyībù suōjiǎn wǒmen de yèwù, zhè kěnéng duì wǒmen de yèwù hé cáiwù qiánjǐng chǎnshēng zhòngdà bùlì yǐngxiǎng.”

TMC gǔpiào yě miànlín cóng nà sī dá kè tuì shì de fēngxiǎn, zhè jiāng xiànzhì tāmen jìnxíng chǎng wài jiāoyì, zhè duì gāi gōngsī tōngguò dàikuǎn huò gǔpiào xiāoshòu huòqǔ xiànjīn de nénglì gòuchéngle éwài zhàng’ài.

Wèi bìmiǎn tuì shì,TMC gǔpiào bìxū zài 6 yuè 5 rì zhīqián liánxù 10 gè gōngzuò rì jiāoyì zài 1 měiyuán yǐshàng. Qí gǔjià zhōu’èr shōu yú 72 měi fēn, shìzhí lüè gāo yú 1.92 Yì měiyuán.

TMC dǒngshì zhǎng jié lā dé·bā lún (Gerard Barron) jiāng tuì shì tōngzhī chēng wèi xiǎoshì, kěyǐ tōngguò zhěnghé qí gǔfèn qīngsōng jiějué.

Gēnjù měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì de bèi’àn wénjiàn,TMC zì 2021 nián shàngshì yǐlái yīzhí méiyǒu yínglì, jiézhì 2022 nián 9 yuè 30 rì chí yǒu 6690 wàn měiyuán xiànjīn. Qùnián qián jiǔ gè yuè, tā huāfèile 4680 wàn měiyuán.

Water Tower Research LLC de gāojí yánjiū fēnxī shī Dmitry Silversteyn biǎoshì, ànzhào mùqián de zhīchū sùdù, rúguǒ méiyǒu xīn de xiànjīn zhùrù, gāi gōngsī shǒutóu de zīběn dàyuē xiāngdāng yú yī nián.

TMC yú 9 yuè xiàng SEC tíjiāole zhànhuǎn zhùcè shēngmíng, biǎomíng qí yǒuyì chóují gèng duō zījīn.

Bạn nào muốn đạt điểm tối đa cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này thì cần được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhất dưới sự dẫn dắt đặc biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Bā lún xiānshēng shuō, gāi gōngsī gèng yuànyì cóng tóuzī zhě hé zhànlüè hézuò huǒbàn nàlǐ chóují zījīn, ér bùshì xīshì gǔdōng.

TMC zài 2021 nián tōngguò yǔ yījiā tèshū mùdì shōugòu gōngsī de hébìng shàngshì shí, jǐn chóujíle qí chóuzī mùbiāo dì wǔ fēn zhī yī.

Rán’ér, jiànzào TMC kāntàn chuán de zhànlüè hézuò huǒbàn Allseas Group SA zài 11 yuè tóngyì yǐ TMC pǔtōng gǔ ér fēi xiànjīn zhīfù 1000 wàn měiyuán.

Hángyè cānyù zhě biǎoshì,TMC réngrán shì yóushuì tuīdòng gǎibiàn huò quèrèn shēnhǎi cǎikuàng fǎguī de guānjiàn, dàn bùshì bìxū de.

“Xūyào míngquè de shì,TMC shì zhè zhǒng qíngkuàng xià de cuīhuàjì, dàn kāifàng shēnhǎi jìnxíng lùtiān cǎikuàng de dònglì bùjǐn jǐn láizì tāmen,” huánjìng yùndòng zǔzhī shēnhǎi bǎohù liánméng de zhèngcè guānyuán ài mǎ wēi’ěrxùn shuō, shuō.

Jiézhì 11 yuè zhōngxún,TMC tōngguò qí zǐ gōngsī Nauru Ocean Resources Inc. Cóng tàipíngyáng kèlā lǐ’áng-kèlì pò dùn qū shōujíle 4,500 gōngdùn duō jīnshǔ yánshí, bìng jiāng 3,000 gōngdùn hányǒu niè, gǔ hé měng de yánshí fú chū shuǐmiàn, gāi gōngsī biǎoshì.

TMC bù dǎsuàn zìxíng tíliàn jiéhé, ér shì dǎsuàn chūshòu tāmen.

Zhèngfǔ yǐ pīzhǔn 23 yì měiyuán yòng yú zhīchí lǜsè qīng de shēngchǎn, shǐyòng hé chūkǒu, zhǐ zài shǐ yìndù chéng wéi xīnxīng chǎnyè de quánqiú zhōngxīn.

Kiến thức trong bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này rất quan trọng và là nền tảng để chúng ta tiếp tục làm các bộ đề thi HSK 5 khác.

Zhōusān wǎn xiē shíhòu xuānbù de zhè bǐ zījīn shì cháozhe zài běn shí niánmò jiànlì zhìshǎo shēngchǎn 500 wàn dùn lǜsè qīng de nénglì mài chū de dì yī bù.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới.

Khai thác dưới biển sâu để làm vật liệu pin đã thu hút được sự quan tâm đáng kể trong năm qua, nhưng năm 2023 được coi là một bước ngoặt quan trọng—đối với cả bản thân công ty và các công ty đang dẫn đầu chiến dịch khai thác đáy đại dương.

Việc khai thác ở vùng biển sâu có thể được cấp phép trên toàn thế giới sớm nhất là vào tháng 7 năm nay, bất chấp những lo ngại rằng một trong những môi trường sống còn nguyên vẹn cuối cùng của thế giới có thể phải đối mặt với tác hại đáng kể từ việc làm như vậy.

Đối với các công ty khởi nghiệp như Công ty khai thác kim loại của Canada, sự chấp thuận có thể xác định liệu nó có thể thu hút đầu tư trong tương lai hay không.

Cơ quan quản lý đáy biển quốc tế, một tổ chức quan sát viên của Liên Hợp Quốc, đang xây dựng khung pháp lý cho hoạt động khai thác dưới biển sâu dựa trên dữ liệu thu thập được từ các cuộc thăm dò do TMC và các dự án mạo hiểm khác thực hiện để đưa ra các quyết định của mình.

Tuy nhiên, triển vọng khai thác như vậy đang bị chỉ trích. Gần đây nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đặc biệt kêu gọi cấm khai thác đáy biển trong hội nghị về biến đổi khí hậu COP 27 của Liên hợp quốc vào tháng 11 tại Ai Cập. Trước đây, Đức, New Zealand và nhiều quốc gia Thái Bình Dương cũng đã kêu gọi lệnh cấm.

Các bạn làm xong bài thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này thì cần phải xem lại những câu nào làm sai để tìm ra nguyên nhân nhé.

ISA dự kiến sẽ gặp các quốc gia thành viên vào tháng 3, khi việc thăm dò biển sâu và các quy định của nó dự kiến sẽ được thảo luận.

TMC bắt đầu tiến hành thử nghiệm thí điểm vào tháng 9 năm 2022 để xác định xem việc khai thác dưới biển sâu có gây hại cho môi trường hay không. Nó có ba giấy phép thăm dò để khai thác các nốt hoặc đá đa kim từ đáy biển để chiết xuất kim loại pin có thể được sử dụng cho xe điện.

Đối với hầu hết các công ty khai thác, giấy phép thăm dò thường là một bước quan trọng trong việc thu hút vốn, nhưng sự thiếu rõ ràng về tính hợp pháp của việc khai thác dưới biển sâu đang tạo ra một rào cản.

Một trong những nhà đầu tư lớn của TMC, Storebrand AS A của Na Uy, đã rút khỏi công ty vào tháng trước, với lý do lo ngại về sự hủy hoại môi trường của đáy biển.

TMC đã cảnh báo vào tháng 11 rằng nếu không huy động đủ vốn, họ có thể “buộc phải trì hoãn các hoạt động thăm dò và/hoặc khai thác của chúng tôi hoặc tiếp tục thu hẹp quy mô hoạt động của chúng tôi, điều này có thể gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đến triển vọng kinh doanh và tài chính của chúng tôi”.

Cổ phiếu TMC cũng có nguy cơ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq, điều này sẽ hạn chế chúng giao dịch tự do, một rào cản bổ sung đối với khả năng huy động tiền mặt của công ty thông qua các khoản vay hoặc bán cổ phiếu.

Để tránh bị hủy niêm yết, cổ phiếu TMC phải giao dịch trên 1 đô la trong 10 ngày làm việc liên tiếp trước ngày 5 tháng 6. Giá cổ phiếu của TMC đóng cửa ở mức 72 xu vào thứ Ba, đưa mức vốn hóa thị trường lên trên 192 triệu đô la.

Các bạn làm bài thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này mà bị vướng mắc ở phần nào thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Gerard Barron, chủ tịch của TMC, gọi thông báo hủy niêm yết là một sự kiện nhỏ có thể dễ dàng giải quyết bằng cách hợp nhất cổ phiếu của mình.

TMC đã không có lãi kể từ khi công khai vào năm 2021 và nắm giữ 66,9 triệu đô la tiền mặt tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Nó đã chi 46,8 triệu đô la trong chín tháng đầu năm ngoái.

Dmitry Silversteyn, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao của Water Tower Research LLC, cho biết với tốc độ chi tiêu hiện tại và nếu không có dòng tiền mặt mới, công ty sẽ có sẵn vốn trị giá khoảng một năm.

TMC đã đệ trình một tuyên bố đăng ký lên kệ với SEC vào tháng 9, cho thấy ý định huy động thêm tiền.

Ông Barron cho biết công ty muốn huy động vốn từ các nhà đầu tư và đối tác chiến lược hơn là pha loãng cổ đông.

TMC chỉ huy động được 1/5 tham vọng gây quỹ khi công khai vào năm 2021 thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt.

Tuy nhiên, đối tác chiến lược Allseas Group SA, công ty đóng tàu vận tải thăm dò của TMC, đã đồng ý vào tháng 11 để nhận khoản thanh toán 10 triệu USD bằng cổ phiếu phổ thông của TMC, thay vì bằng tiền mặt.

TMC vẫn là chìa khóa nhưng không bắt buộc đối với nỗ lực vận động hành lang để thay đổi hoặc xác nhận các quy định về khai thác biển sâu, những người tham gia ngành cho biết.

“Rõ ràng, TMC là chất xúc tác trong kịch bản này, nhưng động lực mở ra vùng biển sâu để khai thác lộ thiên không chỉ đến từ họ,” Emma Wilson, quan chức chính sách của nhóm chiến dịch môi trường Liên minh bảo tồn biển sâu, cho biết. nói.

Bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này sẽ cung cấp cho các b ạn học viên rất nhiều trọng điểm ngữ pháp HSK 9 cấp.

Tính đến giữa tháng 11, TMC, thông qua công ty con Nauru Ocean Resources Inc., đã thu được 4.500 tấn đá đa kim từ Khu vực Clarion-Clipperton của Thái Bình Dương và đưa 3.000 tấn có chứa niken, coban và mangan lên bề mặt , công ty cho biết.

TMC không có kế hoạch tự tinh chỉnh các nốt sần và đang tìm cách bán chúng.

Chính phủ đã phê duyệt 2,3 tỷ đô la để hỗ trợ sản xuất, sử dụng và xuất khẩu hydro xanh, nhằm biến Ấn Độ trở thành trung tâm toàn cầu cho ngành công nghiệp non trẻ này.

Khoản tài trợ, được công bố vào cuối ngày thứ Tư, là bước đầu tiên hướng tới việc thiết lập khả năng tạo ra ít nhất 5 triệu tấn hydro xanh vào cuối thập kỷ này.

Trên đây là toàn bộ nội dung bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu kèm theo bài tập dịch tiếng Trung HSK 9 cấp.

Các bạn làm xong bọ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này thì chú ý ấn vào nút submit để nộp bài thi HSK online nhé.

Nếu như không còn bạn nào nêu câu hỏi cho bộ đề thi thử HSK 5 online Đề 10 Nghe hiểu này thì Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp luyện thi HSK online miễn phí này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments